Тамно

Djordje Balasevic - Ostace okrugli trag na mestu satre... (Ceo album) - (Audio 2002) HD 

Приказа 721 хиљ.
93% 6 771 439

© 2002 AQUARIUS RECORDS & ĐORĐE BALAŠEVIĆ
Zabranjeno svako kopiranje video i/ili audio snimaka i postavljanje na druge kanale!
Pratite nas na:
Zvanični sajt: bit.ly/3w2yMfp
Shop: bit.ly/3f9eL09
Facebook: bit.ly/3fdAi7W
Instagram: bit.ly/3eCtfqg
Twitter Balbelo: bit.ly/3hfXo0h
Slušajte nas na:
Deezer: bit.ly/33yBddJ
Spotify: spoti.fi/3eFPA6e
Apple Music: bit.ly/2RfLyZg
Amazon music: amzn.to/3tAackt
ZorroTunes: bit.ly/2RfLyZg

00:00:00 Priča o Vasi Ladačkom
00:06:36 Poslednja nevesta
00:11:46 Čovek za koga se udala Buba Erdeljan
00:17:33 Miholjsko leto '95
00:22:20 Princezo javi se...
00:27:19 Provincijalka
00:32:06 Marina
00:35:33 Na Bogojavljensku noć
00:40:20 Sin jedinac
00:45:04 Život je more
00:48:27 Ja luzer?
00:52:55 Kao talas...
00:57:39 O, kako tužnih ljubavi ima
01:02:05 Lunjo
01:06:27 Uspavanka za dečaka
01:10:41 Marim ja...
01:14:53 Živeti slobodno
01:20:12 Ne volim januar
01:24:40 Neki novi klinci
01:28:55 Balkanski tango
01:35:17 Stih na asfaltu
01:39:26 Još jedna pesma o prvoj ljubavi
01:43:21 Jednom su sadili lipu
01:48:20 Namćor
01:53:52 Noć kad je Tisa nadosla
01:58:17 Olelole
02:02:32 Pile moje, kako stvari stoje
02:05:43 Lepa protina kći
02:09:58 Za treću smenu
02:14:52 Ostaje mi to sto se volimo

Muzika: ĐORĐE BALAŠEVIĆ
Tekst: ĐORĐE BALAŠEVIĆ
Aranžman: ĐORĐE BALAŠEVIĆ
Postavio: FRANE KUJUNDŽIĆ

Музика

Објављено

 

24 нов 2017

Дели:

Ссилка:

Преузми:

Отпреми.....

Додај:

Моја листа песама
Додај на листу Гледајте касније
Коментара 100   
zivo veselo
zivo veselo Пре дан
Je t'adore 😇🥰😇
Blanka Todorovic
Blanka Todorovic Пре 4 дана
Ostaje nam to sto se volimo
Sinisa Drinic
Sinisa Drinic Пре 12 дана
Jedinstven
Mirjana Paunovic
Mirjana Paunovic Пре 22 дана
Da l neko sretno i voli jos....Insrumentalisti sve pohvale, najbolji, a o Djordju... dusa draga, koja sve voli, naklon, vecan si ❤🙏
Jovana Račić
Jovana Račić Пре 28 дана
🪁
domagoj stjepanovic
domagoj stjepanovic Пре месец
sad igra sa Bozom Pubom raub preferans i anjc
Sale metadEMon
Sale metadEMon Пре месец
Ah Djole :'( Dosla sam iz Skoplja u Novi Sad - 5 min. do tebe(ul.J.C) (ul.Kosovska). Htela sam da dodjem i uzmam CD s tvojim autogramom. ali eto... Sad se jedem.💔 Ostaces nam zauvek u srcama... i ti i tvoje prelepe pesme. Uvek si Bio Poseban... Pevac, Poet/Pisac. Niko te nece zameniti... NIKO! "Voles jednom u zivotu, sa bogatom il sirotom, to ne bira pamet, nego srce" R.I.P❣ "Sedam osmina - Jos se u iste strofe case lome, milo mome" - Tvoje Juznake, Tanja i Sale iz SK
Pista Katai
Pista Katai Пре месец
hvalati za sve stosi ucinio za oaj narod ,
zorica jankovic
zorica jankovic Пре месец
Ljubav ti je bila jedina uzdanica u tvom životu, ispunio si ga sa sa svojom porodicom, daleko od ljudi. Uspeo si, oni se ponose tobom. A i ja jer te slušam svakim danom, sve si mi draži.. U mojoj maloj duši koja je slična tebi. Zzzzzzz
zorica jankovic
zorica jankovic Пре месец
Samo čovvek, koji je upoznao sebe, i život može da ovako oseća i opisuje na nalbolji mogu ći način.. Ostavi nam je mnogo da naučimo. Šta je život i kako trba da u njemu da se snalazimo i živimo ga. On je čovek za večita pominjanja. Hvala ti lepi mooj.đorđe,. Đole., đokice.
Blagica Goneva
Blagica Goneva Пре месец
Ni ostavi golema praznina legendo.No mu blagodarime na Boga sto bese ziv vo nase vreme .Ni ostavi golemo bogatsvo Ke zivees vo nasite misli za sekogas vo nas
Azra Deljkić
Azra Deljkić Пре месец
WWwwwwwawwawawwwwwwwwawaaawwwawwwawwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwawwwaawwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwawwwwwawwwawWwAwwaWawwwwwwwwwwwwwwwwawwwawwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwawawwwwwwwawwwwwwwwwwwwWawwwwaawwwwwwwwwwwawwwawwwwwwwwwwwwawwwawwawwWawwwaWawwwwawwwwwwwwwwwawwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwawwwwaWAWWWAWWWWWWWWWWAWWWWAWWWWWWAWWWWwawwawwwwawwwawawawwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwawaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwaAwwwwwwwwwawwwwwwawawwwwwwwwwwwawwwwwwwwawawwwawwwawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwawWawwwwwwwawawwwwawwwwwwwwWawwwWawawwwawwwwWwawwwwwwAwwwwwWawwawwwawwwwwwwwwwawwwwwwaawwwwwwwwwwwwawwawwwawwwwwwwwwawwwwwawwawwwwwwwwwwwwwawwWawwawawwwwwwwwwawwwwawwwwwwwwawwwwwwwaawwwwwawwwwwwwawwawwawwwwwawwwwwwwwwawwwaawwwwwwwawwawwwwwwwwwwwwawwwwwwawwwwwwwawwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwawwwwwwwwwwwwwwwWwwwawwawwwwwwawwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwawwwwawwwwwwwwawwawwwwwwwwAwwawwwwwwwwwawwWawwwwwWaawwwwwwwawwwwwwWAWWWWWWWWWWWWAWWWWAWWWAWWWWWAWWwaawwwawwwwwwwwwawwwwwwawwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwawawwwwawwawwwaawwaWawwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwWawawwwwwwwwwwwwwawwawwwwwwwwawwwawwawawwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwawawwwwawaawwwawWawwwwwwwawwwwawwwawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwWwwwwWwwwwwwwwwawwawwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwwwwwWawwwwawwwwWawwawawwwwwwawwwwawwwwwwwwwawwwwwwwwWWWWWWAWWWWAAWWWWWWAWWAWAWWWAAWWWWWAWAWWWAWWWWWWWwawwawwwwwwwwwwwwwwwwawawwwwwwawwwwwwwwawawwwwwwwawawwwaawwwWAwwawawwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwawWawwwwwawwwwwwwwwwwwwwwawwwawawwawawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwawwwwwawwwwwWawwwwwawwwawwwwwwwwwwwawwwwwwwaawwwwwwawwwwwwwawwwawwwwwawwwwawwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwaawwwwawwawwwwawwwawwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwaawwwwaAwwwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawawwawawwwwwawwawwwwwaawwwwwaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaWawwwwwawwwawwwwawwawwwwwwWaWawwawwwwwwwwwawwwwwwwawwwWawwwwwwwwwwwawwwwwawwwawwwwwwwwawwwawwwawawwwwwwwwwwawwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwawwwwwwwWWawwwwwwwwwwwwwwawwwwwwawawwwwwwawwwwwawwwwwawwwwWawawwawwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwawwawwwwawwwwwwwwawwwwawwwwwwawwwwwwwwwwwawwwwwawwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwawwwawwwwwwwawwwwwawwwwwwwwwwWawwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwaWawwwwawwwawwwwwwawawwwwawawwwwwwwwwwwwwawwwawwwwwawwwawwawawwawwwawwwawwwwwwawwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwwawwwwwwawwawwwwwwawwwaawwwwaawwwwwwawwawwwwwawwwwwwwwwwawwwwwwwwwaawwwwwwwwaWAAWWWAWWWAWWWWAWWWWWAWWWWAWWAWWWWWWWWAWWWWWAWWwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwawwwwwwwwawwwwwwwawaawwwawWawwwwwwwwwwwwawwawwwawwwwwwwawwawwwwwawwwwawawwwwwwwwwwwwwwwwwwAWAWWWWWWWWWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwawwwawwwwwawwawwwawwwwwwwawawwwwawwwwawwwwwwwwawwwwwawWawwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwAwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwawawwwawwwwwwwWwAwwwwawwwawwwwwawwwawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwawawwwwwwwwwaWawwwawwwwwawwawwWawwwwawwwawwwwwwawwwwwwawwawwawwwwwwwawwawawwawawwwwawawwawwwawwwwwawwwwwwwwwwwwwAwawwwwwwwwwwwawwawwwwwwawwwwwwwwwwwwwwaawwwwawwwwWawwwwwwwwwwwawwwWawwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwawwwawwwWwAawwawwwwwawwAwwwawwwwawwwwawwwwwawawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwWawwwwwwwwwwawwwawwwwwawwwaawwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwawawwwwawwawwawwawwawWawwwwawwwwWawawwwwwwwawawwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwawwwwwwwwawwwwwaawwawawwawawwwwwAwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwAawwwwwwaawwawwwwwwwawwwwwwwwawwawwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwawawwawwwawawwwawwwwawwawwWAWWAAWWWAwawwawwwWawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwawwwwawwwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwAwwaWawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwWawwwaawwawwwwwwwwwawwawwwawwawwwwwwwwwwwwwawwwwawwwwwawwwwwwawwwawawwwwawwawwawwwwwwawwwwwwwwwwwwawwwwwwawwwwwawwwwawwwaawwwawwawwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwawwawwawwawwawwwawwawwwWaawwawwawwwwwwawwwwwawwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwawwwwwawwwawwwwawwwwwwwwaawwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwaWaWaawwwwawwwawwaWawWAwwwawwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwWwwwwwwwAwwwwwwawwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwawwwwwawwwwwwawwwwwwwawawwwwwwwwwwawwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwwawwaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwAWWWWWAWWWAAWWWWWAWwawwwwwawwwwwwwwwwwwAwwwwwwwwaWawwawwawwwwwwwwwwwaawwwwawwwwwawwaawwawawwaawwaawwwawwwwwwwwwwwwawwwawwwwwwwwawwwwwwwawwwwawwwwawwwwwwwwwwwawwwaawwwawawwwawwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwawawwwaawwwaWawwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwawwawwwawwawawwwwwwwwwwWawawwwwaawwawwawwwawwwwwwwwwwwwwWawwwwwwwwwWwwwwwwwawwwwwwwwwwawawwwwwwwwwwwwawwwwwawwawwwaawwawwwwwwawwwwwwwwwwawwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwwawwawwawwwwwwawwwwwwwwwwwaaaawwAWAWWAWWAWWWWWWWWWWAawwwawawwwwawwwwawwawwaAwwwwwwwwwwwawwawwwwwwwwwwwwwawwwwawawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwawwwwwWawwwwwwwwwwawwawawwwwwwawwawwwwwwwwwWWWWWAWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWAWWWWWWWWWAWWWWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAWWWWWWWWAWwawwawwawwwwawwwawwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwawwwAwwwwwwwwAawwawawwawwwwawwwwwawawwwwwwwawawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawawwwwawwwwwwwawwwAwwawwwwwwwwawwwwwwwwawwawwwwwwwwawwawwwawwawWawawwaWwAawwwwwwawwwwawawawwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwawwwwwwwwwwWawwwawwwwwwwwwwawwwwwwwawwwwwwAwawwwawwwwwaWaawwwwwwwwawwwawwwwawawwaawwwwwwwawwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwAWWWAAWawwwwWawwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwawwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwawwawwwwawwAwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwaWWAWWWWWWWWWWwaWawwwwwwwwWawAwwawwawwawwawawwaAWWWWWWWWWAWWWWAWWWWWAWAWWWWAWAWWWWWAWWWWWWWWWWWWWAWWWWWawwwwawwawwAWwAAWWWWAWWAWwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwawawwawwwwwwwaawwwwAwwawwwAAwwwwwwwwwwwwwwwwwwawawwawwwawwwwawwwwwwwawwwwawwwawawwwwwawwwwwawwwwwwwwwwawwwwwawAwwawwwwwwwwwWwwawwwwwwwwawwWwwwwwwwwwwwawwwwwwawwwawwwwwwwawAwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawawwawwwwwwawwawwawAwawwawwwwwawwwwawwwwawwaawwwawwwawwwwawwwwwwAwwwawwwwwwawwawwwwwwwwWawWawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwwwawwwwawwwwwwwawwwawAwwwWawwawwwwawwwawwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwawwwwwawwaawwwawawwawAwWawwawwwwwwwwwwwwaawwwwwwwwawwawwawwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwaawwwwwawawwwawwawwaawwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwAwawwwwwwwaawwwawwwwwWawwwawwwaWawwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwawwawwwwwawwwawawwawwWaAwwAwawwawwawwwwawwwwawwwwwwawwwawwwawwwwwawwwwAwwwwwwwwwwwwwwawwWwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwawwwwawwwwwwawwaAwwwwwwwawwawwwwwwawawwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwaAwwawaawwwwwwwawwwwawwawwaawwwwwaawwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwaawwwwwwwwwwwwwawwwWawwAwwwwwAWAWWWWWWWWWWWWWWAWWAAawAwawwawwaWWWWWWwwawwwwwwwAWWWWWAAWWWWAWAWAWWWWAWWWAWAWWAWWWWWawwwAawwAWAWAWWWWAWWAWWWWWWWWWAWWWAAWWWWAAWAWWWWWAWWAWWAWAWAWwawawawwWwwwWAWWWWWWAWAWaAwwaawwawwwwawawwaAwwwwawwwwwwawawwwawwwwwwwwawwwawwwwaAwwwawwwwwwwwawwwwwwwwwAwawwwwwWwawwawwwwwwwwawwawwwawwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwawwaWAAWWAAWWWAAWWAWWWWWWWWAAWWAWWWWWWAWWWWWWWWWWWAWWWWWAWWAWWWAAWAAWWAWWAWWWAWWWWwawawwwwawWwAAwwwwawawwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwawwwawawwwwwwwwwwwwwawwwwwWawwwwwwwwwwwawwwawwwawwwwwAawwwwwwawwawwwwwwwwawwawwwwwwwwwawwawAwwwWaAwwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwwawwwwwwwwwwawaawwaWawwwwwawwwawAwwwawwwwawwwwwwwwwAwwwwwwawwawawwwwawawwwaawwwwwawwwwwwwawwwwAwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwawwwwwwwwwwawwwwwawwwwwwwAwwwwwWawwwwwwawawwawwwwWawwawwwwawwwwAWAWWWWAWAWWAWawwWawwwwwawwwwwawwwawwwwwawwwwwwawwwwwwwwawwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwWawwaawwwwaawwwaAwwwwwwwwwawawwawwwawwawaawwwwwwwwwwawawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwAwwwwwwwwwawwwwwwwawwwwwwawwWawwwawwwwwawwwwwwaawwwawwwwwwwAAWWWWWWAWWWWWWWWWWawwawwwwwwawWawwawawwwwawwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwawwawwwwwwawwwwAwwwwwwwwwawwwwwwawwwAwAwwwwwwwwwwaawwwwawwwawwwwwawawwwwwwwwwwwwwwwwawwwawWawwaAwwwwawwwAwwwwwwwwwwwawwwwawawwawwawwwwawwwwawwwaawwwwwwwwawwwaawawwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwawwwwwawwwawwwwawwwwwwwwwwwwwwawwawwWwwwwwawwawwwwwwwwawwawwwwawwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwawwwwawwwwwwwwwwwwwwawwwawawwwwwwawwwwwwawwwwwwwwawwwwwwawawwwaWWWWwWWWWWWWWWWWWWWWWaawwawwwwawwwwawwawwwwwwwwwwwwawwwawwwwawwwwwwwwwwwwwwwWawwwwwwwawawwwwwwwawwwwwawwwwwwwwwawwwawwwwaawwwwawawwwwwwawawawwwwwaAwwwwwwwawwwwwaWwwwwwAwwwwwawwwwwawwwwWawwwawwwawwAwwwawawwwAwwawawwwwawwwwawwawawwawwwwawwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwAwwwwwawAwwwwwwWwwwwawwwwwwwaawwwawwwwwwwwwwaawwwwwaWAWwawwwwwwawwawwawwwwwwwwwwwwwwwawwwaawwwwwwwaawwwwwwawwwwwwwwawwwwwawwwwawwawwwwwwawawwwwwwwwwawwwwwWawwwwawwwwwwwawwawawwawwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwawwwwwwwwwwaWawwwwwwwwwwwwwwWaawwwwwawwwwwwawwwwwawwwawwwwwwwwwwwwawwawwwawwawWwwwwwwwaawwwawawwawawwawawawwwwwwwwwwwwawwwwwawwwwwawwawwwwwwawawWawawwwwawwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwawwawwwwwawAwawwwwwwwwawwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwaawwwwwwwawWawwawwwWawwwwwawwwawwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwWawwwwawwwwawwwwwwawwwwwWawwwawwwawawawwwawwwwwwwawwawwwawwwawwawwwwwawwwwwwwwawwwaawwwawAwwawwwwawwawwwwwwawwwwwwwwAwawwwaqwwawwwwwawwwwwwAwwwwwawwawwwwwwwwwwwqw
zorica jankovic
zorica jankovic Пре месец
Tvoje pesme si znao da izneseš do slušaoca, da ih proživi i doživi, zajedno s tobom dokih izvodiš. Samo si ti bio izvođač i osluškivač sa svojom publikomi znao kako da ih pronađešu svim svoim željama, maštanjima i lepoti života. Umeo si kao ni jedan do sada. Bio si čovek koji je svojim pesmama ispunjavao sve želle svoim slušaocima, i radovao se sa njima. Jedan jedini dobri. Đole. Pamti će mo te zauvek.
Pidžoni nikola gvozdenović
Pidžoni nikola gvozdenović Пре 2 месеца
ČEKAJTE ME ĐOLE TI I MIKA NA NEKOM OBLAKU DA VAS ZAGRLIM, PA ONDA SVAKO SVOJIM PUTEM JEZDITE SVEMIROM,SLOBODNI K`O ŠTO JESTE.MOŽDA JOŠ IMA SVETA, NEGDE U VASIONI PAZITE DA GA NE PROMAŠITE JER TAJ SVET, JEBIGA , NEĆE BITI NEKI SVET AKO GA VI NE OBIĐETE. PUTUJ MAJSTORE I NE BRINI, U MENI SU TVOJE PESME DOK GOD SAM ŽIV BIO SI MOJ SVETIONIK NA MIRNOM MORU . VOLEM TE BALAŠEVIĆU NI SAM NE ZNAM KOLIKO
Nikola Cetinić
Nikola Cetinić Пре 2 месеца
🥰😇🙏🏼🙏🏼
Kurac na biciklu
Kurac na biciklu Пре 2 месеца
Kako to da se ovde ne nalazi odlazi cirkus a album se zove po stihu iz odlazi cirkus ostaće okrugli trag na mestu šatre
Maja Lukavečki
Maja Lukavečki Пре 2 месеца
Hvala na ljepoti u mom životu. Naučila sam djecu da te vole a i unuke ću. Hvala još jedanput dobri čovjeće.
Ana Anic
Ana Anic Пре 2 месеца
Ja ne volim januat a ni Februar 2021
Nataša Lalović
Nataša Lalović Пре 2 месеца
Hvala ti .
Ljilja Vukmirica
Ljilja Vukmirica Пре 2 месеца
Pocivaj, andjele u miru😪😭
Right way or NO way!
Right way or NO way! Пре 2 месеца
Fascinantan covek,zivot, zavestanje. Jedinstven. Dragocen. Covek iznad svih drustvenih i politickih paradoksa. I onog najzbunjujeceg da su njega iskrenog Jugoslovena nepokorenog do poslednjeg dana i daha najvise voleli u separatistickim republikama. Valjda videli sta su uradili pa se izvinjavali emocijom prema njemu. Ali njemu. Kome i treba. Jedinstven tip coveka i umetnika. Ne moras da se slazes sa njim ni oko cega , a opet ga volis kao nekog svog. Jer je iskren jer je dobronameran jer je dobar covek i nadasve hrabar, izuzetno izuzetno hrabar. I nekako ga cuvas i ne das da ga niko dira. Jer je dosta cigli od kojih si sam sazdan upravo on zamesio i ispekao.
bergen95
bergen95 Пре 2 месеца
Puno si boje ovome svetu dao, dobri čovek, hvala ti. I ljudima nudio pristan kroz godine ludila in otrova. Ostaješ ti, naravno! - u mom avtu je ovaj album dio vaspitanja nekih novih klinaca. Brel, Mlakar, Cohen, Gainsbourg i Lisac dodju na red samo na jako dugim putovanjima. E, dušo slovenska...
ljubica markovic
ljubica markovic Пре 2 месеца
RIP
Zoran Zlatkovic
Zoran Zlatkovic Пре 2 месеца
ODLAZI I DEO MENE,RASTAO SAM UZ TVOJE PESME,PRVI PUT LJUBIO,VOJSKU SLUZIO,STASAO,POLAKO STARIO,BRDA VINA POPIO,UZ PESME BESMRTNE,ZBOGOM PANONSKI MORNARU
Klaus Bosch
Klaus Bosch Пре 2 месеца
ĐOLE DRAGI...NAJDRAŽI...TI SI UVIJEK U PRVOM REDU BIO ČOVJEK...BIO SI UVJERENI LJUBITELJ OVIH NAŠIH LJUDI I KRAJA...UVJERENI JUGOSLAVEN KOJI NIKADA NIJE NITI MOGAO NITI ŽELIO MRZITI LJUDE...NASUPROT OVIM ŠOVINISTIČKIM SPODOBAMA S JEDNE ILI DRUGE STRANE...KOJI NISU U BITI VRIJEDNI DA SE NA NJIH TROŠI NIJEDNA RIJEČ...I DA SU TE SVI SLUŠALI...SLUŠALI TVOJE PJESME... NE BI SLUŠALI OVE PRODANE POLITIČKE PROSTITUTKE I OVE BOLESNE ŠOVINISTE S OBJE STRANE...NE BI BILO NIKADA RATA I JOŠ BI ŽIVJELI U ONOJ LIJEPOJ JUGOSLAVIJI KOJU SI TOLIKO VOLIO...I TO SVE ZAJEDNO TE ODLIKOVALO KAO ONOG PRAVOG ČOVJEKA KOJI JE IMAO LIJEPU RIJEČ I OSMJEH ZA SVAKOGA...UPRAVO ONO ŠTO DANAS SVIMA FALI I ŠTO VEĆINA U SVOJOJ SEBIČNOSTI NIJE VIŠE U STANJU DRUGIMA DATI...! DRAGI MOJ DRUŽE...VIDIMO SE OPET JER NAM JE BESKRAJNI BOG KAO DIO NJEGA SAMOGA PODARIO VJEČNU DUŠU I SVJEST...PROMJENITI ĆEMO BEZBROJ LJUDSKIH KOŠULJICA I NASTAVITI SE DRUŽITI...!!! HVALA TI NA SVIM DIVNIM PJESMAMA I RIJEČIMA...VIDIMO SE OPET, DRUŽE STARI...PARDON...MLADI! POZDRAV IZ ZAGREBA
Nina Novakovic
Nina Novakovic Пре 2 месеца
Hvala ti sto si postojao.❤
Nina Novakovic
Nina Novakovic Пре 2 месеца
Diannako1
Diannako1 Пре 2 месеца
hvala ti. nek ti je vjecna slava i hvala.
Slavica Mijatovic
Slavica Mijatovic Пре 2 месеца
Putuj generacijo. Isplakah sve suze ovih dana. Nek ti je zemlja laka veliki covece.
ivana petric
ivana petric Пре 2 месеца
Fališ! Baš fališ! Hvala ti što si s nama dijelio svoju dušu!
Siniša Gazica
Siniša Gazica Пре 2 месеца
Jednostavno hvala .
djordje vernacki
djordje vernacki Пре 2 месеца
počivaj u miru
Sofija Golubović
Sofija Golubović Пре 2 месеца
Kad sam čula da je preminuo nisam mogla da verujem, sutradan smo se iz Aleksinca uputili prema Novom Sadu da odamo poštu ovoj legendi. Pare jedva skupismo i onda kroz Dositejevu 206 koraka do kuće broj 33 u Cvijićevoj ulici, goleme suze su pale, ali se jecanje čulo nije. Srce je bolelo a ruke se tresle. Teška seta obuzela je celu moju porodicu. Dok smo ćuteči otšetali od kuće velikog čoveka i pevača. Počivaj u miru naš dragi Đole.🕊🕊🕊
Blanka Todorovic
Blanka Todorovic Пре 4 дана
Sve je bas tako ..kako je receno
Vojin Zivkovic
Vojin Zivkovic Пре 2 месеца
Zasto bog uzima najbolje? Neka je vecna slava, jednom od najboljih kantautora na balkanu.
Alisa Selman
Alisa Selman Пре 2 месеца
Kako je lijepo vidjeti sve pozitivne komentare,ako ovo vidis odnekud gore vjerujem da si ponosan na sebe,sto si ostavio ovakav trag u ovom teskom,zlu vremenu,,,R.I.P.
Marijana Godwin
Marijana Godwin Пре 2 месеца
Djole jedino me tjesi da te tamo gore cekaju tvoji prijatelji Mika i Arsen.
Dragan Keškić
Dragan Keškić Пре 2 месеца
Takva magična moć i dar za tkanje takvih riječi koje su uvijek i nepogrešivo pogađale srca svih sanjara ,romantičara, izgubljenih i razočaranih , "mali" ljudi velika srca,istinskih ljubavnih ratnika i svih onih bezbrojnih boraca sa vjetrenjačama života nitko nije mogao dočarati kao on. Pjesnik svih Ustava ljubavi koji je priznavao samo zakon srca. HVALA ĐOLE.
Danijela Smiljanić
Danijela Smiljanić Пре 2 месеца
LEGENDE ŽIVE ZAUVEK !!!
Ned Bob
Ned Bob Пре 2 месеца
R.I.P
Zdravko Marjanovic
Zdravko Marjanovic Пре 2 месеца
Stihovi su vječni . Zbogom Đole !
Dejan Šimić
Dejan Šimić Пре 2 месеца
Ko će sada, nama deranima, pjevati o ljubavi? Nadam se, da ćeš imati svoje ulice, diljem one zemlje o kojom si nam, stidljivo zamazano kroz stihove, pjevao! A falio nam je samo još jedan poput tebe pa da se opet gledamo kao da pričamo iste jezike! A nije čudno, što ga nismo imali, jer, ko bi opet, mogao biti poput tebe. Jedini si pjesnik koji je riječima slikao pjesme! Počivaj u miru!
Paja Pajic
Paja Pajic Пре 2 месеца
Ovakve ljude pametne nacije cuvaju kao blago a Gradovi koje zadesi cast da u niima zivi takav boziji ljudi cuvaju neguju i ponose se ...a kod nas....Eto vam jos jednog dokaza koja je bagra i skorojevic ovde vlast i sta je zapravo ova drzava.Beda jad zloba pakost hulje bezosecajni nitkovi to su vam ti vajni Novosadjani i ova sad kako se zove Srbija.
Emilija Rakovic
Emilija Rakovic Пре 2 месеца
Il veća muka il bruka
Slavica Geosev
Slavica Geosev Пре 2 месеца
Večno u našim srcima!...večna ti slava 🙏🏾💔Legendo!...
Vuk Hajduk
Vuk Hajduk Пре 2 месеца
Слушам га, пред очима ми пролазе слике живота а сузе ми се врело сливају низ лице, без гласа и звука, то душа плаче.
adv.Tanja Dragosavac
adv.Tanja Dragosavac Пре 2 месеца
D-mol! tuga
Marsel Roland
Marsel Roland Пре 2 месеца
Neznate vi moju Ninu dece nema pa me voli kao matera
Marsel Roland
Marsel Roland Пре 2 месеца
Placem kao dete za Covekom koga neznam NEKA TI JE LAKA ZEMLJA nepostoji rec kojom da opisem ovog coveka pocivaj u miru LEGENDO
manjelos
manjelos Пре 2 месеца
On zna nas, opjevao je vecinu nasih tuznih i sretnih trenutaka kao da je vrebao iza ugla
Ro Lu32
Ro Lu32 Пре 2 месеца
Za gospodine kao on nikad nece biti vrijeme da odu. Takvi bi trebali živjeti vječno ♥️ Nek ti je laka zemlja veliki naš čovječe “Pričat će deca o svetlima Arene”
Jezdimir knezevic
Jezdimir knezevic Пре 2 месеца
Sto bi nas narod rekao "Imao si zasto i roditi se"!
Ruža Bordić
Ruža Bordić Пре 2 месеца
Već sada nam nedostaješ divni čovječe😥❤️
V L
V L Пре 2 месеца
Pozdravi Olivera maestro 😟
mario borzic
mario borzic Пре 2 месеца
Kao da sam izgubio nekog svog, najbližeg, a i jesam.... Neka ti je mirno more prijatelju moj, učitelju, i više. Mnogo više....
Milovan Rakic
Milovan Rakic Пре 2 месеца
"Reči bi sve pokvarile ...", Hvala besmrtni čoveče.
Pidžoni nikola gvozdenović
Pidžoni nikola gvozdenović Пре 2 месеца
U pravu si skroz, al` meni reči idu same . Do pre neki dan, zadnje pisanje je iz vojske, 1979.god Sad imam 60.god i ne prestajem,tera me neka velika tuga. I neka je i ona je osećanje. Nema Johana Krojfa iz N.Sada, ne znam brale , nikad ovako. I zato ne, "Reči bi sve pokvarile , nek vidi tamo negde, koliko je bio voljen. Reči su njegove igračke.
Milovan Rakic
Milovan Rakic Пре 2 месеца
Njegov stih iznad svih.
Ivan Jovanovic
Ivan Jovanovic Пре 2 месеца
Pocivaj u miru, tesko je naci prave reci da se pozdravim od tebe .... nebo je tvoja precica !
Slavko Opacak
Slavko Opacak Пре 2 месеца
Pocivaj u miru , moj najdublji naklon legendarnom genijalcu.....
Lilith Martin
Lilith Martin Пре 2 месеца
Neka ti je lahka zemlja,... LEGENDO,...
Robin Makuc
Robin Makuc Пре 2 месеца
Kralj kraljeva....
knicks forever
knicks forever Пре 2 месеца
vidim neki neljudi ga pljuju i blate al kad vidim da je vise vas koji su dobri i koji djoleta zale, srce mi je na mjestu jer ima nade za sve nas...da ste mi dobro dobri ljudi a da drago Bog djoletu podari od svoje milosti i oprosti grijehe i otvori vrata raja inshAllah
Nenad Milic
Nenad Milic Пре 2 месеца
Otisao je kralj balada putuj legendo
Igor Palfi
Igor Palfi Пре 2 месеца
Mirno more Panonski mornaru ...."voleš jednom u životu, sad bogatu il' sirotu, to ne bira pamet nego srce..." Hvala ti
Milana Djeric
Milana Djeric Пре 2 месеца
Volimo te nas Djole
Goran Pejcic
Goran Pejcic Пре 2 месеца
Zivot je more, pucina crna... I sve su jace ruke sto me vuku dnu...
Vanda Malle
Vanda Malle Пре 2 месеца
nemam riječi, R.I.P., tvoji koncerti ostaće u mom sjećanju.
Nirvana Bašić
Nirvana Bašić Пре 2 месеца
🙏😢♥️
newcastle magpies
newcastle magpies Пре 2 месеца
E ovo se zove D MOL :( Bio je COVEK medju ljudima!
Nikola Kiselinov
Nikola Kiselinov Пре 2 месеца
treba podici spomenik ovom velikom coveku
saki sallee sasa
saki sallee sasa Пре 2 месеца
legenda ne umire nikada .. ori nebeske njive legendo
ARGUS /B
ARGUS /B Пре 2 месеца
Nevolim Fabruar a ni Januar mi nije bio nikad drag.Fabruar dabogda mu Bog utrao trag ,sad mi je jos manje drag. Potuko je zivot nasem dragom covijeku i nanio bol cijelom regionu. Jer je preselio se neko puno drag nama bas u mrskom mijesecu Fabruaru. I zato kazem definitivno ja nevolim Fabruar .Tako kratak tako tuzan ,zauvijek ostao za nas sve ruzan.Za uvijek ces nam ostati duzan ti prokleti Fabruaru ,oteo si nam tako dobrog covijeka naseg nezaboravljenog Dzoleta .Dzole nebudi legendo tuzan mi smo zauvijek stobom dok postojimo to ti znas.Dzole dobri covijece od Boga necemo trazit da ti dusu prosti ,jer tvoja je dusa dobra i cista a i on to zna.....R.I.P dobri covijece cekaj nas docemo za tobom i svi mi.........😥😥😥😥
Just me
Just me Пре 2 месеца
Najveci si.. Volim te.. 🙏❤️
Nenad Arsenić
Nenad Arsenić Пре 2 месеца
Da mi je o da mi je da izdaš još jedan album divnih pesama ali nećeš. Sada svojim pesama oduševljavaš čista srca dobrih anđela.
Zoran Tucakovic
Zoran Tucakovic Пре 2 месеца
ZAR VEĆ....... TAKO BRZO DJOLE BALAŠEVIĆ KAD ODEM NEMOJ TUGOVATI JER JEDNOM SVAKOM MALI NEMI SLAVUJ DOLETI NA PRAG ZNAM LAF SI STARI TI KRESNI SAMO JEDNU SVEĆU NA SVETOG JOVANA JEDNE NOĆI KO OVA ZNAĆE BOG DOSLIKAĆU PORTRE ŽIVOTA SVOG AL MARIM JA TO SU SAMO KAPI VREMENA PROSUTE KO ŠAKA SEMENA PO ŠIROKOJ NJIVI GOSPODNJOJ
Tatjana Calasan
Tatjana Calasan Пре 2 месеца
Znaš onaj svoj album koji je planuo pred rat. Klinke iz kvarta su znale svaku pjesmu, a radovale se maturi, kao da je to nešto posljednje i životno. Na kraju je tako i bilo. Posljednje. Moj dolazak u Novi Sad, zasjenio si, možda i svojim najboljim albumom, Naposletku. I tako. Tvoja Cvijićeva i Makijato sigurno neće biti više isti. I ne treba da budu. Znaš ti, derane, koliko sam te samo voljela i prepjevala . Ne moš sada staviti samo jednu, neku, za tebe, kao najvažniju. Sigurna sam da će ti se pokloniti i na Nebu mnogi, čije umorne i tužne duše si spašavao. Vasa, Čovek sa mesecom u očima, onaj tip za koga se udala Buba Erdeljan, Komandant tek... Znam da barem deset miliona ljudi večeras lista u glavi neku tvoju pjesmu i sebe u njoj. A kod nas, ovdje, međ ovim kršem, rekli bi ti jasno, snažo, drhtava glasa, a časno i junački: E ima si se rašta roditi. ... Ti si prava naša duša slovenska.
Damir Valjetic
Damir Valjetic Пре 2 месеца
Oprostaj dostojan velikana kakav nikad nije zelio biti....
Jeca D.
Jeca D. Пре 2 месеца
Bravo! Lepe reči, dostojne veliko čoveka. Našeg Balaša
Damir Valjetic
Damir Valjetic Пре 2 месеца
@Amir Smajlovic lijep rekvijem za velikog čovjeka
Amir Smajlovic
Amir Smajlovic Пре 2 месеца
prelijep tekst. Bas evo uz flasu vina lagano tonem u more emocija koje budi jedan i neponovljivi Djole. Pocivao u miru.
posei don
posei don Пре 2 месеца
pocivaj u miru legendo i smekeru najveci!!!
Peter Ponomarenko
Peter Ponomarenko Пре 2 месеца
Rano, Đole naš... Mnogo prerano. Neka ti je mirna zemlja. Svojim si pesmama, knjigama, koncertima i delima uradio mnogo za mnoge. Nema tuge. Ostaje nam to što se volimo, za vazda.
Branislav Paunovic
Branislav Paunovic Пре месец
Uvek sa nama i mi sa njim...
Dominik Alexy
Dominik Alexy Пре 2 месеца
Bog, je valjda tako ´teo, pogledjte, preslušajte kakav je taj manijakGenije opus napravio za tih cca 45 godina karijere, pisanja, komponovanja, pevanja...koliko je mudrih reči i rečenica kazao, DIV, neka mu je laka zemlja, ali on nikada neće umreti, jer ga slušaju i oni koji nisu bili ni rođeni kada je neke pesme napisao a slušaće ga i oni koji tek treba da se rode...
Nikola Rakic
Nikola Rakic Пре 2 месеца
Svaka čast mili, živ bio. Odmori se Đole...
ARGUS /B
ARGUS /B Пре 2 месеца
Imao sam na umu mnogo toga da kazem.Zao mi je osto sam bez texta i kazem spravom.Sve sto je naj bolje na ovom svijetu a tako malo traje ,odlazi svakim danom.Dobri nas Dzole ,dzaba si otisao ti ces zauvijek ostat uz nas dok postojimo a tako i svi drugi dobri poput tebe.Veliki covijece Bog dusu da ti prosti ,dok postojimo ti ces biti snama..... R.I.P Dzole zauvijek nas.......😥
love hunters
love hunters Пре 2 месеца
R.I.P.
wwerbatim
wwerbatim Пре 2 месеца
:(
Jovo Zimonjic
Jovo Zimonjic Пре 2 месеца
Iskreno saucesce porodici Balasevic!
Sinisa Odadzic
Sinisa Odadzic Пре 2 месеца
Djordje najbolji nas pevac za sva vremena
Biljana Radojev
Biljana Radojev Пре 3 месеца
O
TheJelena 1222
TheJelena 1222 Пре 3 месеца
Teško je opisati povezanost koju osjecam sa Balasevicevim pjesmama. Jednom sam sanjala da ga vidim sa svog praga kako sjedi pod velikim orahom preko puta moje kuce... Čudno ali san je bio tako stvaran da se osjecam kao da ga i jesam upoznala.Dva puta sam bila prisutna na Djoletovim koncertima. Prvi puta sam i plakala i smijala se... Katarza! Nevjerojatno je kolika je moć emocija, da nas odvedu u neku potpuno drugu dimenziju.... Hvala ti Djole što mi uljepšavaš život ❤️🙋‍♀️
Emilija Rakovic
Emilija Rakovic Пре 2 месеца
Ode najbolji
TheJelena 1222
TheJelena 1222 Пре 3 месеца
@mmcmn vb Neke nažalost alkohol ili droga odvedu u drugu dimenziju. A najljepse je kada to učine one najčišće emocije, bez nekih otrovnih stimulansa. Pozdrav 💐😊
mmcmn vb
mmcmn vb Пре 3 месеца
Samo emocije i mogu da nas vode u druge dimenzije.. 🤗
vlajko krsman
vlajko krsman Пре 3 месеца
too djole legendo
zivo veselo
zivo veselo Пре 3 месеца
Thanks my love to be with me 💟💟💟
Zlatko Vugdalic
Zlatko Vugdalic Пре 4 месеца
Ovo je sramota koliko ima reklama!
Zoe Hannah
Zoe Hannah Пре 2 месеца
To olivera hoce namlatit para
Fico Plemeniti
Fico Plemeniti Пре 2 месеца
Pa izbaci reklame zašto ih gledaš pobogu?👌😎
Ivan Ivanovic
Ivan Ivanovic Пре 4 месеца
Broj godina puta broj koncerata puta broj pesama po koncertu puta broj ljudi na koncertu jednako jedan neviđeni uragan osmeha i reka suza....e to je matematika
zeljko zivic
zeljko zivic Пре 4 месеца
Stare stvari novi aranžmani -sviđa mi se a nisam ni suzu pustio..nit ima straha.
zeljko zivic
zeljko zivic Пре 4 месеца
gola farba il tropa
zeljko zivic
zeljko zivic Пре 4 месеца
ni ja ne volim januar a posebno ne kad si tropa u anjcu
zeljko zivic
zeljko zivic Пре 4 месеца
pločnici toronta oči boje fronta-front neki magazin od prije.-Nisam čuo pjesmu dosad..al cool je..
mirjana ibrakovic
mirjana ibrakovic Пре 4 месеца
uvek čujem kako šumi more iz daljine...ti si bila moja plima
zeljko zivic
zeljko zivic Пре 4 месеца
sad je izgleda oseka
Mikael Björnmosse
Mikael Björnmosse Пре 5 месеци
Legende ne umiru nikad ostaju u nasim srcima
kgm 69
kgm 69 Пре 2 месеца
bruh wtf
Slavica Micanovic
Slavica Micanovic Пре 5 месеци
👍❤️💋
Ljiljana Miladinovic
Ljiljana Miladinovic Пре 5 месеци
Balada nad baladama ! Ziveo nam Dole!
a
a Пре 8 месеци
Jebale vas reklame Da prostiš
a
a Пре 5 месеци
@Alex Martin H V A L A
a
a Пре 5 месеци
@Alex Martin H V A L A
Alex Martin
Alex Martin Пре 5 месеци
a@ moras instalirati malu aplikaciju koja blokira reklame i sl glupost, ja imam "uBlock origine" i "Adbloc plus", i nema vise relama, . Pazi kad instaliras da ti ne stavi nesto pardefault dobro citaj pre nego ides na next. Ove aplikacije su sve besplatne, ne uzimaj nista sto je na demo 1 mjesec, i sl. Ajd sretno sad
Maša Maša
Maša Maša Пре 9 месеци
U jutra rana plaše me senke minulih dana 😌
Ivana Kovijanic
Ivana Kovijanic Пре 4 месеца
Bas tako! 😔
Grlla Gracic
Grlla Gracic Пре 10 месеци
Txx xřà Q A 00000
Devleta Zubcevic
Devleta Zubcevic Пре 10 месеци
Bravi Djordje za sve sto si nam do sada pruzio. Rispekt veliki.
Ribac Dragslav
Ribac Dragslav Пре 11 месеци
Ziveo Djoka Balasevic
Jelena Djokic
Jelena Djokic Пре 11 месеци
Svi mi smo cudna sorta... Kad trpimo 😄
franederek HD
franederek HD Пре годину
Tužno vrlo.
Peki
Peki Пре годину
Ko je prodavao ovaj album vidim da pise 2002 ali tad je hi fi promovisao "Dnevnik starog momka " jos uvek? Mislim digurno bih ga kupio kao sto sam i ostale. 😀
Ivana Lupsic
Ivana Lupsic Пре годину
Predivnoo❤
Потврди
Djordje Balasevic - Hitovi - (Audio 2021)
3:05:46
Djordje Balasevic - Koncert - (SNP 25.01.2005.)
3:22:34
1 IN A MILLION MOMENTS IN SPORTS HISTORY
8:09
Ljudi ne šaljite mi pare, radim, zarađujem!
11:05
Goca Trzan - Boli vino (Official Video 2021)
2:47
BAJAGA - Najveći hitovi - The Best of
3:41:11
RIBLJA CORBA-CORBA SE CUJE I BEZ STRUJE [FULL]
2:03:46
1 IN A MILLION MOMENTS IN SPORTS HISTORY
8:09
Ljudi ne šaljite mi pare, radim, zarađujem!
11:05
Goca Trzan - Boli vino (Official Video 2021)
2:47
DON XHONI - MAFFIA
2:49
Приказа 10 мил
Cunami - Telepatija
2:32
Приказа 319 хиљ.
GJESTI - U HALITE
2:49
Приказа 2,3 мил